S. Zubrești

str. Ștefan cel Mare 2

Achiziții publice

Achiziții publice

Transparența în procesul de achiziții publice este un principiu prevăzut la art. 7 al Legii achizițiilor publice nr. 131/2015 (în continuare legea 131/2015). Iar autoritatea contractantă, conform aceluiași act normativ (art. 15, alineatul (2)), este obligată să asigure eficiența achizițiilor publice, obiectivitatea și imparțialitatea în cadrul procedurilor de achiziții publice, precum și transparența și publicitatea acestora.

Iar, conform art. 10 alin. (1) literele j) și k) din Legea integrității, nr. 82/2017, asigurarea transparenței în procesul decizional, de rând cu asigurarea accesului la informații de interes public, constituie măsuri de asigurare a integrității instituționale.

Reprezentanții societății civile de la nivel local, atât asociațiile, organizațiile sau cetățenii, pe lângă acces la informație, mai au dreptul de a se implica activ în desfășurarea procedurii de achiziție prin solicitarea includerii acestora în grupului de lucru pentru achiziții din cadrul autorității contractante.

Administrația Publică Locală are obligația de publica pe pagina web:

  • planurile de achiziții;
  • anunțurile;
  • rapoartele privind monitorizarea contractelor de achiziții publice;
  • dările de seamă anuale privind achizițiile de valoare mică;
  • deciziile activității grupului de lucru pentru achiziții;