S. Zubrești

str. Ștefan cel Mare 2

Ajutor social

Ajutor social

Ce este ajutorul social?

Ajutorul social este un suport financiar, plătit în fiecare lună, familiilor care se află într-o situaţie de mare dificultate. Acest suport financiar permite garantarea unui venit minim pentru fiecare familie vulnerabilă.

Suportul  financiar  plătit  lunar este  diferenţa  dintre venitul lunar minim garantat stabilit prin lege şi totalul veniturilor de care dispune familia.

De dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
b) sînt persoane încadrate în diferite grade de dizabilitate;
c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;
d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani;
e) îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terțe persoane conform concluziei consiliului medical consultativ al instituției medico-sanitare publice;
f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor.

Pentru a depune cererea de ajutor social, solicitantul se adreseaza asistentului social din localitate, care îi eliberează cererea de ajutor social.

Împreună   cu   cererea   de  ajutor  social  documente  obligatorii  ce  trebuie prezentate  la  asistentul  social  din localitate  sînt (după caz):

  • Copiile actelor  de  identitate  a  tuturor  membrilor  familiei (inclusiv  actele  de  naştere  a  copiilor),
  • certificat de componenţă  a  familiei,
  • certificat de salariu  de la locul de muncă,
  • certificat ce  confirmă  gradul  şi  termenul dizabilităţii,
  • certificatul de  studii  cu  indicarea bursei,
  • certificatul sau  copia  documentelor  ce  confirmă  dreptul   deţinătorului  de  teren  agricol  lingă  casă  şi extravilan,
  • copia deţinătorului  de  patentă sau intreprindere individuală,
    alte acte  după caz.


Detalii la asistentul social din localitate.
 Tel. Asistent social -023779997

Consultă aici Legea Nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social și Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social